• Panel klienta
 • Koszyk
 • Warunki i zasady Programu AlkoSpotVIP

  §1 Wstęp

  • 1.1 „Regulamin” jest dokumentem określającym zasady programu lojalnościowego AlkoSpoVIP. Przedstawia zasady zbierania oraz wykorzystywania Punktów.
  • 1.2 Słowiczek
   • A) AlkoSpot – Organizator Programu
   • B) Uczestnik – Pełnoletnia osoba, która przystąpiła do Programu AlkoSpotVIP
   • C) Karta AlkoSpotVIP – Karta wydawana Uczestnikowi, służąca do gromadzenia Punktów.
   • D) Punkty – Jednostki rozliczeniowe. Otrzymywane za zakup alkoholu przez Uczestnika. Mogą zastać wymienione na alkohol lub bilet/rabat na Panel Degustacyjny.
   • E) Saldo Punktowe – ilość zebranych punktów
   • F) Panel Degustacyjny – Spotkanie połączone z degustacją alkoholu
   • G) Formularz Zgłoszeniowy – Dokument umożliwiający udział w Programie AlkoSpotVIP. Zawiera dane osobowe Uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych.
   • H) Rabat – Forma obniżenia ceny za produkt

  §2 Program AlkSpotVIP

  • 2.1 Program AlkoSpotVIP jest organizowany i zarządzany przez Firma Handlowa Jakub Szłapka z siedzibą w Jantarze, ul Rybacka 10/C41, posiadającą NIP: 777-261-87-49 oraz REGON 220981482. Program jest prowadzony na terenie Polski, w placówce handlowej AlkoSpot.
  • 2.2 Program Lojalnościowy polega na zbieraniu punktów („Punkty”) otrzymywanych za zakup Alkoholi ( AlkoSpot zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń co do ilości i gatunków alkoholi objętych Programem). Punkty gromadzone są na Karcie AlkoSpotVIP. Produkty dostępne w innych promocjach nie biorą udziału w zbieraniu punktów.

  §3 Uczestnicy

  • 3.1 Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji, o której mowa w punkcie 2.2, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i która otrzymała Kartę AlkoSpotVIP. Składanie oświadczeń woli o przystąpieniu do Programu oraz wydawanie dyspozycji w związku z uczestnictwem w Programie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
  • 3.2 Uczestnik Programu otrzymuje Kartę AlkoSpotVIP po złożeniu w sklepie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz jego akceptacji przez pracownika sklepu AlkoSpot. Kartę AlkoSpotVIP dostarczana będzie drogą pocztową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). Przyjmuje się, że posiadacz Karty AlkoSpotVIP jest uprawniony do jej używania.
  • 3.3 AlkoSpot nie ma obowiązku informować Państwa o błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże jeżeli Państwa formularz zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, dołożymy wszelkich starań aby się z Państwem skontaktować z prośbą o potwierdzenie lub uzupełnienie Państwa danych.
  • 3.4 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym).

  §4 Karty AlkoSpotVIP

  • 4.1 Karta uczestnika Programu („Karta AlkoSpotVIP”) umożliwia udział w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie, do wymiany Punktów na alkohol z Asortymentu Sklepu oraz korzystania z Rabatów.
  • 4.2 Karta AlkoSpotVIP pozostaje własnością AlkoSpot. Kart nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
  • 4.3 Karty AlkoSpotVIP nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
  • 4.4 W przypadku utraty Karty AlkoSpotVIP, prosimy o bezzwłoczny kontakt ze sklepem. AlkoSpot nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, tylko w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo AlkoSpot.
  • 4.5 W przypadku zgłoszenia utraty karty AlkoSpotVIP lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Państwa Kartę, Państwa Konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.

  §5 Gromadzenie punktów

  • W związku z nabywaniem alkoholi w AlkoSpot, przy użyciu Kart AlkoSpotVIP mogą Państwo gromadzić Punkty na swym Koncie. Punkty przyznawane są według formuły: za każde 10 złotych wydanych na asortyment z grupy Piwo oraz Wino, otrzymuje się 1 Punkt. Następnie zgromadzone Punkty mogą Państwo wykorzystać na zakup dowolnego alkoholu z Asortymentu sklepu AlkoSpot lub wykorzystać je na rabat na panele degustacyjne według formuły:1 Punkt = 1 złoty.
  • 5.2 W celu skorzystania z Rabatu (skorzystania z Punktów) i zgromadzenia Punktów na Koncie, Uczestnik Programu powinien okazać Kartę AlkoSpotVIP pracownikowi Sklepu AlkoSpot na początku transakcji. Przed zakończeniem transakcji, Uczestnik Programu powinien poinformować pracownika Sklepu AlkoSpot o zamiarze skorzystania z części lub całości Punktów zgromadzonych na Koncie w celu zapłaty całości lub części ceny za zakupione produkty.
  • 5.3 Wykorzystanie zgromadzonych na Koncie Punktów jest możliwe począwszy od ich zarejestrowania na Koncie na skutek posłużenia się Kartą AlkoSpotVIP. AlkoSpot zastrzega możliwość czasowej niedostępności Programu w zakresie zakupu produktów z wykorzystaniem Punktów na skutek przerwy połączenia online z centralnym systemem z przyczyn losowych lub w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.
  • 5.4 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika Programu nie są oprocentowane.

  §6 Stan Konta

  • 6.1 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane pod Państwa numerem Karty AlkoSpotVIP. W przypadku zarejestrowania w Programie, aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić bezpośrednio w sklepie AlkoSpot. AlkoSpot może również Państwa informować o stanie Państwa Konta pocztą lub w formie elektronicznej (np. e-mailem lub sms-em), o ile udzielili Państwo zgody w powyższym zakresie.
  • 6.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na podany w zawiadomieniu adres, najpóźniej w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony wydane w AlkoSpot w związku z nabyciem alkoholu, za które przyznane zostały Punkty. AlkoSpot zastrzega, że w przypadku nieprzekazania zastrzeżeń we wskazanym terminie może uznać, że Państwo potwierdzili stan Konta.

  §7 Wykorzystanie punktów

  • 7.1 Uczestnik Programu może wykorzystywać Punkty zgromadzone na Koncie poprzez dokonywanie zakupów produktów alkoholowych dostępnych w sklepie AlkoSpot lub uzyskać rabat na Panele Degustacyjne. Wykorzystanie Punktów zgodnie ze zdaniem poprzednim nie zależy od ilości Punktów znajdujących się na Państwa Koncie.
  • 7.2 W przypadku zmiany prawa AlkoSpot zastrzega sobie możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wykorzystana na zakup produktów i jest wolna od podatku. Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  • 7.3 W przypadku, gdy chcą Państwo wykorzystać całość Punktów zgromadzonych na Państwa Koncie, a wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wysokość zgromadzonych Punktów, możliwe jest uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, które są zebrane na Państwa Koncie, a wartością zakupionego przez Państwa produktu, poprzez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
  • 7.4 W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wysokość Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika, z Konta zostanie pobrana ilość Punktów według formuły 1 Punkt = 1 złoty zaś różnica pozostanie na Koncie.
  • 7.5 W przypadku zapłaty Punktami zgromadzonymi na Koncie, Uczestnik Programu potwierdza ten fakt podpisem na druku płatności .
  • 7.6 Uczestnik Programu nie może dysponować zgromadzonymi Punktami w sposób odmienny niż przewidują to postanowienia Regulaminu. W szczególności Uczestnik Programu nie może dokonywać przelewu przysługujących mu z tytułu posiadania Konta wierzytelności na osobę trzecią, jak również ustanawiać na Koncie zabezpieczenia, wypłacać z niego środków oraz wydawać dyspozycji nieprzewidzianych w Regulaminie.
  • 7.7 Przyznane Państwu Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
  • 7.8 Ze względu na ograniczenia prawne produkty wydawane w zamian za przyznane Punkty są dostępne tylko dla osób pełnoletnich.

  §8 Wygaśnięcie punktów

  • 8.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną Państwu przyznane Punkty ani nie wykorzystają Państwo Punktów na zakup dowolnego alkoholu z Asortymentu Sklepu AlkoSpot, Państwa Konto może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

  §9 Postępowanie w razie utraty Karty AlkoSpotVIP oraz zwrotu produktów

  • 9.1 W przypadku utraty Karty AlkoSpotVIP lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer Państwa Karty, prosimy o bezzwłoczny kontakt ze sklepem drogą elektroniczną (adres: kontakt@alkospotgdansk.pl). AlkoSpot nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, tylko w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo AlkoSpot.
  • 9.2 W przypadku zgłoszenia utraty Karty AlkoSpotVIP lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje numer Państwa Karty, konto zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
  • 9.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty AlkoSpotVIP, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Sklepu AlkoSpot. W takim przypadku Karta AlkoSpotVIP, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty AlkoSpotVIP, Uczestnik powinien zgłosić się do sklepu i prawidłowo wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny (a przypadku uszkodzenia Karty AlkoSpotVIP wraz z uszkodzoną Kartą) potwierdzający utratę Karty AlkoSpotVIP i chęć otrzymania nowej. Po spełnieniu tych warunków Uczestnik otrzyma nową Kartę AlkoSpotVIP drogą pocztową na adres podany w formularzu reklamacyjnym lub w Sklepie i może rozpocząć zbieranie Punktów. Nowa Karta AlkoSpotVIP w terminie 30 dni będzie przypisana do Konta i Salda Punktowego Uczestnika Programu z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty AlkoSpotVIP według zapisu momentu zgłoszenia poprzez pracownika Sklepu AlkoSpot.

  §10 Ustanie uczestnictwa w Programie

  • 10.1 Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja nastąpi ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie AlkoSpot na adres sklepu – Chmielna 71/4, 80-748 Gdańsk.
  • 10.2 Z ważnych powodów AlkoSpot może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się udostępnienie Karty AlkoSpotVIP lub numeru tej karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Mogą Państwo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie z uzasadnieniem na adres na adres sklepu – Chmielna 71/4, 80-748 Gdańsk.
  • 10.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów.
  • 10.4 Po odstąpieniu, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia są Państwo zobowiązani do zwrócenia Karty AlkoSpotVIP na adres korespondencyjny sklepu lub jej zniszczenia. Korzystanie z Programu z użyciem Karty AlkoSpotVIP po zakończeniu uczestnictwa w Programie nie jest możliwe.

  §11 Zmiana Regulaminu

  • 11.1 Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez AlkoSpot, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie w sklepie lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub na Stronie Internetowej. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeżeli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyją Państwo Karty AlkoSpotVIP w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie

  §12 Zakończenie Programu

  • 12.1 AlkoSpot może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na Stronie Internetowej, w Sklepie AlkoSpot lub w materiałach reklamowych.
  • 12.2 Gdy Program zostanie zakończony, będą mogli Państwo wymienić swoje Punkty na alkohol z Asortymentu w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

  §13 Postanowienia końcowe

  • 13.1 Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie
  • 13.2 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem AlkoSpotVIP będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego.

  §12 Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu AlkoSpotVIP

  • 14.1 Warunki ogólne
   • 14.1.1 Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).
  • 14.2 Państwa dane i cel ich przetwarzania
   • 14.2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz numer telefonu lub adres e- mail. Poza tym mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej i reklamowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail) przez AlkoSpot. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach AlkoSpot.
   • 14.2.2 Dane, podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Państwa zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego
  • 14.3 Zarządzanie danymi
   • 14.3.1 Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w sklepie AlkoSpot (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez AlkoSpot z siedzibą w Gdańsku, pełniącą rolę administratora danych osobowych.
  • 14.4 Przekazywanie danych
   • 14.4.1 Po każdej transakcji dokonanej w AlkoSpot z wykorzystaniem Państwa Karty AlkoSpotVIP do AlkoSpot zostanie przekazany numer Państwa Karty AlkoSpotVIP oraz dane odnoszące się do dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji), w celu uznania konta. Takie dane transakcyjne nie zostaną udostępnione osobom trzecim nie objętym Programem.
   • 14.4.2 AlkoSpot może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług. AlkoSpot zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
  • 14.5 Zgoda na marketing i analizę rynku
   • 14.5.1 Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, AlkoSpot wykorzysta podane przez Państwa dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Punktów i transakcji dokonanych w sklepie AlkoSpot, do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach, samym programie lojalnościowym, oraz do celów badań rynku. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dla innych celów marketingowych jest możliwe: w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów -określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, o ile taki cel został sprecyzowany na formularzu zgłoszeniowym i wyrazili Państwo na niego zgodę
  • 14.6. Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku
   • 14.6.1 Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku mogą Państwo w każdej chwili odwołać w sklepie AlkoSpot(ul. Chmielna 71/4, Gdańsk). W takim przypadku, AlkoSpot będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu Lojalnościowego (np. zawiadomienie o stanie państwa Konta).
  • 14.7 Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych
   • 14.7.1 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 –35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w pkt 9 niniejszego Regulaminu Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych AlkoSpot najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie.
  Alko Spot