• Panel klienta
 • Koszyk
 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  §1 Postanowienia wstępne

  • 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.alkospotgdansk.pl, prowadzony jest przez Jakuba Szłapka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) , o nr NIP 777-261-87-49 z siedzibą przy ul. Rybackiej 10/C41, 82-103 Jantar (zwanego w dalszej części Usługodawcą/Operatorem/Sprzedawcą).

  • 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.alkospotgdansk.pl, umożliwiającego składanie zamówień w stacjonarnym Sklepie AlkoSpot mającym siedzibę przy ul. Bema 5A/2, 82-300 Elbląg

  • 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu AlkoSpot i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem, których realizacja dokonuje się w Sklepie przy ul. Bema 5A/2, 82-300 Elbląg.

  • 4. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  • 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
   - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  • 6. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

  • 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.

  • 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz doręczenia Towaru.

  • 9. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

  • 10. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • 11. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • 12. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędnym jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez wykorzystywany system teleinformatyczny, a mianowicie:
   - należy korzystać z urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   - zaleca się minimalną rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
   - należy posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   - wykorzystywana przez Klienta przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript, Flash, jak również zezwalać na przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies (tzw. ciasteczek).

  • 13. Strona internetowa pod adresem www.alkospotgdansk.pl przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Operator dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły wiek 18 lat i dokonały potwierdzenia daty urodzenia z pomocą powitalnego okna na stronie Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca w celu zweryfikowania wieku Kupującego/Klienta, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek Kupującego.

  • 14. W każdym czasie Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, co odbywa się za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu, mogą również pobrać ów Regulamin oraz sporządzić samodzielnie jego wydruk.

  • 15. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).

  • 16. Usługodawca oświadcza, iż towary umieszczone na stronie sklepu internetowego www.alkospotgdansk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

  • 17. Umowa Sprzedaży produktu oferowanego na stronie www.alkospotgdansk.pl zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie przy ul. Bema 5A/2, 82-300 Elbląg.

  • 18. Strona internetowa Sklepu umożliwiająca składanie zamówień prezentuje ofertę z zakresu napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych.

  • 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Kupującego prawa do korzystania z Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a zwłaszcza w przypadku, gdy: podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Osoba, która zostanie pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

  • 20. Obowiązkiem klienta korzystającego ze strony internetowej Sklepu jest w szczególności:
   - korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   - dokonywanie wszelkich operacji na indywidualnym koncie założonym na platformie internetowej wyłącznie samodzielnie, tym samym klient zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do swojego indywidualnego Konta, w szczególności zaś zobligowany jest do ochrony nadanego indywidualnie hasła dostępu i nieprzekazywania ich osobom nieupoważnionym;
   - przestrzeganie postanowień Regulaminu i korzystanie z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, nie utrudniając w żadnym stopniu korzystania ze Sklepu przez innych Użytkowników, zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

  §2 Definicje

  • 1. Sprzedawca/ Operator / Usługodawca - Jakuba Szłapka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) , o nr NIP 777-261-87-49 z siedzibą przy ul. Rybackiej 10/C41, 82-103 Jantar.

  • 2. Klient / Kupujący / Usługobiorca / Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem elektronicznej platformy Sklepu przeznaczonej do składania zamówień.

  • 3. Sklep - stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Elblągu (82-300) przy ulicy Bema 5A/2.

  • 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  • 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

  • 6. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  • 7. Produkt / Towar - dostępna na stronie internetowej Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  • 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jakubem Szłapka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka , a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Elblągu (82-300) przy ul. Bema 5A/2.

  • 9. Pełnomocnik - osoba, której Klient dokonujący zakupu udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.

  §3 Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

  • 1. Zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem platformy elektronicznej następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta, które odbywa się poprzez wejście na stronę internetową www.alkospotgdansk.pl, wypełnienie formularza, w którym następuje dokonanie wyboru Towaru, poprzez podjęcie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  • 2. Zamówienia Towaru za pośrednictwem strony internetowej Sklepu dokonuje się poprzez podanie informacji jakie są niezbędne do jego realizacji oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

  • 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z opisem wybranego Towaru zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Towaru. W powyższym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami jakie dostępne są na stronie internetowej.

  • 4. Po tym jak Klient poda wszelkie niezbędne dane do złożenia Zamówienia, w panelu pojawi się komunikat o podsumowaniu Zamówienia. Ww. podsumowanie będzie zawierało informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania przedmiotów Zamówienia (Produktów) Klientowi, jeśli Klient zadecydował o skorzystaniu z jego pośrednictwa, a także informacja o dodatkowych kosztach, jeśli takie z jakiegokolwiek tytułu występują, jak również informacja o wybranej metody płatności, czasie i sposobie działania wskazanego Pełnomocnika.

  • 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Jakubem Szłapka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

  • 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sklep oraz szczegóły jego dotyczące.

  • 7. Opłacony uprzednio Towar zostaje wydany w Sklepie znajdującym się w Elblągu (82-300) przy ul. Bema 5A/2.

  • 8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

  • 9.  Miejscem zawarcia oraz realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep położony w Elblągu (82-300) przy ul. Bema 5A/2.

  • 10. W przypadku kiedy Klient sobie tego życzy istniej możliwość wydania zamówionego i opłaconego Produktu przez Pełnomocnika, który dokonuje odbioru Towaru w Sklepie znajdującym się w Elblągu (82-300) przy ul. Bema 5A/2 i dostarcza go pod adres jaki zostanie wskazany przez jego mocodawcę tj. Klienta.

  • 11. Prawo ustanowienia Pełnomocnika przysługuje jedynie osobie, która ukończyła 18 lat, nadto Pełnomocnik ma prawo wydać Towar jedynie osobie, co do której nie ma wątpliwości, że jest osobą trzeźwą.

  • 12. Pełnomocnik ustanowiony zostaje przez Klienta Sklepu jedynie do odebrania Produktu ze Sklepu i jego dostarczenia Klientowi, nie zawiera on jednak umowy sprzedaży, albowiem ta zostaje zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem.

  • 13. W celu skorzystania przez Klienta z usług Pełnomocnika należy dokonać wymaganej rejestracji na stronie internetowej Sklepu, zaakceptować Regulamin Sklepu, podać niezbędne dane w celu złożenia i realizacji Zamówienia, dokonując ostatecznie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  • 14. Klient udziela stosownego pełnomocnictwa Pełnomocnikowi wybranemu spośród wskazanych na stronie internetowej w momencie składania Zamówienia przy wyborze opcji dostawy. Pełnomocnikiem może być także Sprzedawca, na co Klient może wyrazić zgodę.

  • 15. W sytuacji gdy Klient zdecyduje się na działanie w jego imieniu Pełnomocnika jednocześnie składa oświadczenie o upoważnieniu Jakuba Szłapka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka do wydania zamówionego i opłaconego przez Klienta Towaru Pełnomocnikowi.

  • 16. Klient dokonuje zapłaty wynagrodzenia Pełnomocnika w momencie zapłaty ceny za Towar, dokonując zaś wyboru działania przez Pełnomocnika automatycznie Klient upoważnia Jakuba Szłapka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika, zaś Pełnomocnika upoważnia do odbioru tego wynagrodzenia od Jakuba Szłapka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka.

  • 17. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie internetowej Sklepu, nadto wysokość ta zostanie dodatkowo wskazana podczas składania Zamówienia, o ile oczywiście Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

  • 18. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób.

  • 19. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.

  • 20. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz.

  • 21. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub Pełnomocnika w celach związanych z realizacją lub zawarciem umowy na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  §4 Cena i płatność

  • 1. Ceny oferowanych Produktów są wyrażone w walucie polskiej i zawierają wszystkie składniki tj. podatek VAT, cła oraz wszelki inne opłaty jeśli zachodzi konieczność ich zapłaty, z wyłączeniem kosztów dostawy.

  • 2. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, jednakże ww. prawo nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany ceny.

  • 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena Towaru podana na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest na stronie Sklepu przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów, jak również koszty dostawy, jeżeli Klient upoważnił uprzednio Pełnomocnika do odbioru Zamówienia i zlecenia jego wysyłki oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności.

  • 4. Sprzedawca zapewnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w dniu wydania zamówienia w Elblągu przy ul. Bema 5A/2,
   b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank: Santander, Numer rachunku:48 1020 1752 0000 0202 0244 6698.
   c) płatności w systemie PayU;
   d) kartą płatniczą w systemie eservice.pl, w przypadku, w którym pobranie opłaty nastąpi w chwili przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Produkt,
   e) płatność w Sklepie za pośrednictwem Pełnomocnika.

  • 5. Termin płatności za Zamówienie wynosi 3 dni przy Zamówieniu z przedpłatą lub w dniu wydania Zamówienia do odbioru osobistego: Bema 5A/2, 82-300 Elbląg.

  • 6. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą oraz płatności PayU Polska mogą być objęte dodatkową opłatą zależną od pośrednika płatności. Informacje o ewentualnej opłacie umieszczane są bezpośrednio przy danym sposobie płatności.

  §5 Prawo odstąpienia

  • 1. Jeżeli Klient dokonał wyboru wydania Towaru w siedzibie Sklepu Pełnomocnikowi to ma on prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika, do momentu wydania Towaru Pełnomocnikowi. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar będzie wydany w punkcie odbioru znajdującym się w Elblągu na ul. Bema 5A/2.

  • 2. Prawo odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, które powinno zostać wysłane na adres email wskazany na stronie internetowej sklepu www.alkospotgdansk.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do Sprzedawcy.

  • 3. W przypadku odstąpienia od skorzystania z usług Pełnomocnika do czasu odbioru Towaru przez Pełnomocnika, Klient otrzyma zwrot wynagrodzenia Pełnomocnika. Kwota ta zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania.

  • 4. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Produktu.

  • 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje poprzez pisemne jego złożenie bądź wysłanie do Jakuba Szłapka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka na adres ul. Rybacka 10/C41, 82-103 Jantar bądź przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej na stronie sklepu www.alkospotgdansk.pl.

  • 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  • 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

  • 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Klientowi przed otrzymaniem od Klienta zwracanego Towaru.

  • 9. Z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej Sklepu, bądź też kosztów działania np. Pełnomocnika). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności, po zwrocie przez Kupującego Towaru do Sklepu.

  • 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  • 11. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

  §6 Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar oraz w zakresie świadczenia usług elektronicznych

  • 1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać zamówiony Towar bez wad, zgodny z przedmiotem zwartej pomiędzy nim, a Klientem umowy sprzedaży.

  • 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  • 3. Jakub Szłapka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jakub Szłapka będący Sprzedawcą odpowiada wobec Klientów będących Konsumentami, o których mowa w art. 22 1 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady Towaru.

  • 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  • 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu, Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji.

  • 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adresy Sprzedawcy, tj. ul. Rybacka 10/C41, 82-103 Jantar.

  • 7. W piśmie stanowiącym reklamację należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  • 8. W celu umożliwienia Sprzedawcy właściwego rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru Operatorowi na adres korespondencyjny firmy, tj. ul. Rybacka 10/C41, 82-103 Jantar. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Ponadto zaleca się wraz z Towarem wysłać dowód jego zakupu lub jego czytelną kopię.

  • 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy okazało się niemożliwym udzielenie odpowiedzi na reklamację, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta, kiedy ostatecznie jego reklamacja zostanie rozpatrzona.

  • 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, lub emailem, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.

  • 11. Wszelkie uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu Regulaminu podlegają wyłączeniu, jeżeli Klient w chwili złożenia zamówienia wiedział o wadzie Towaru lub też w terminie 21 dni od stwierdzenia wady fizycznej Towaru nie zawiadomił o tym Sprzedawcy.

  • 12. Zwrotom nie podlegają Towary spersonalizowane.

  • 13. Sprzedawca podejmuje czynności mające na celu zapewnienie poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

  • 14. Wszelkie nieprawidłowości w przedmiocie funkcjonowania strony internetowej Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres wskazany na stronie sklepu www.alkospotgdansk.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  • 15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  • 16. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta, jeżeli:
   a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach dostępnych na stronie Sklepu. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
   b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
   c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   d) zostanie złożona po upływie 21 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

  • 17. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

  • 18.Sprzedawca informuje, że w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania konfliktu, o których to sposobach i zasadach do ich dostępu można uzyskać informacje w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   uokik.gov.pl - Spory konsumenckie uokik.gov.pl - Sprawy indywidualne oraz uokik.gov.pl - ważne adresy

  §7 Postanowienia końcowe

  • 1. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem są w języku polskim.

  • 2. Mając na uwadze troskę o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi.

  • 3. Kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa danych, przekazu i komunikatów związanych ze świadczonymi usługami w ramach strony internetowej Sklepu, Sprzedawca oświadcza, że podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w szczególności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  • 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu o jakim mowa w zdaniu poprzednim odbędzie się w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie tych zmian.

  • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Klientów Sklepu łamiących niniejszy Regulamin bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

  • 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  • 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

  • 8. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

  • 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  • 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  • 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru lub dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.

  • 12. Po 7 dniach nie opłacone zamówienia zostają anulowane.

   13. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny.

  Alko Spot