• Panel klienta
 • Koszyk
 • KIJKI DO NORDIC WALKING

  19.99

  Zapraszamy do wypożyczenia sprzętu!

  19.99/ dzień

   

   

  REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO KGJK

  1. Działalność wypożyczalni prowadzona jest przez Firma Handlowa Jakub Szłapka z siedzibą ul.
  Rybacka 10/C41, 82-103 Jantar (zwaną dalej również „FHJS”
  lub „Wypożyczalnią”). FHJS prowadzi wynajem sprzętu sportowego określany dalej
  „wypożyczaniem” sprzętu sportowego.

  2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią
  umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy
  regulamin (dalej także Regulamin). Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która
  zaakceptuje niniejszy Regulamin.

  3. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony osobie, która:
  a) podpisze umowę wypożyczenia sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego
  dokumentu z aktualnym zdjęciem1, potwierdzający jej tożsamość oraz umożliwieniu skan
  odpowiedniej części w/w dokumentu, w zakresie wskazanym w pkt. 5 c) lit. a poniżej, bądź
  b) wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego
  sprzętu.
  4. Wypożyczający uiszcza opłatę za wypożyczenie, zgodnie z udostępnionym w wypożyczalni
  cennikiem, przy czym opłata jest pobierana przy zwrocie sprzętu.

  DANE OSOBOWE

  5. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (dalej RODO), FHJS informuje Klientów, że:

  a) administratorem danych osobowych Klientów będzie Firma Handlowa Jakub Szłapka z siedzibą ul.
  Rybacka 10/C41, 82-103 Jantar,
  b) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych, e-mail: szlapka.kuba@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby FHJS,
  wskazany powyżej,
  c) dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy
  wypożyczenia sprzętu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FHJS oraz dla
  realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FHJS. Podstawą prawną
  przetwarzania danych jest :
  a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej Strony
  umowy cywilnoprawnej w zakresie: imię, nazwisko, PESEL/numer dokumentu
  tożsamości, jeżeli osoba której dane są przetwarzane nie posiada PESEL.
  Administrator przetwarza dodatkowo: adres, NIP – jeżeli osoba, której dane są
  przetwarzane wystąpi z wnioskiem o wystawienie Faktury,

  1 Przykładowo: Dowód osobisty/ paszport/ prawo jazdy, legitymacja/ inny dokument

  b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków

  prawnych ciążących na FHJS takich jak prowadzenie dokumentacji księgowej
  i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych
  c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie
  administratora danych w celu:
  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz innych osób oraz ochrona
  mienia Administratora Danych Osobowych, poprzez wprowadzenie monitoringu
  wizyjnego w siedzibie administratora danych oraz w miejscach prowadzenia
  działalności,
  dochodzenia roszczeń, prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych,
  rozpatrywania reklamacji, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  zawiadamianie odpowiednich organów ścigania w przypadku kradzieży/
  przywłaszczenia lub zniszczenia sprzętu,
  d) odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
  a. podmioty uczestniczące w realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i ewentualnych
  roszczeń z nią związanych,
  b. podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej i
  księgowej,
  c. organy kontrolne i nadzorcze oraz prowadzące audyty FHJS oraz podmiotom
  upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  f) dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej Strony umowy, jak również przez
  okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co
  najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl
  art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia
  2017.03.01) oraz inne okresy, jeżeli będą one wynikać z bezwzględnie obowiązujących
  przepisów prawa,
  g) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  h) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
  dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO,
  i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy

  wypożyczenia sprzętu,
  j) dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą
  w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach
  przetwarzania danych FHJS nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
  k) Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje
  prawo do wniesienia sprzeciwu.

  FHJS oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

  5a. FHJS informuje Klientów, którzy podpisali klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich
  danych osobowych dla celów zawierania kolejnych umów wypożyczenia sprzętu przez okres
  wskazany w przedmiotowej klauzuli, iż:
  a) pkt 5 podpunkty: a), b), d), e), g), h) oraz j) mają do nich zastosowanie,

  a. dane osobowe tych Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
  kolejnych umów wypożyczenia sprzętu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych,
  b) dane będą przetwarzane przez okres wskazany w klauzuli o wyrażeniu zgody,
  c) podanie danych osobowych jest dobrowolne
  d) Wypożyczający ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

  6. Udostępnienie i zwrot sprzętu odbywa się w Sklepie. Wypożyczający zobowiązany jest do
  zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w
  momencie jego wypożyczenia.

  7. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a
  jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

  8. Podpisując umowę wypożyczenia Wypożyczający potwierdza, że dokonał sprawdzenia, że
  otrzymany przez niego sprzęt jest pozbawiony wad, kompletny, a jego stan techniczny pozwala
  na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

  9. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności,
  dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.

  10. Wypożyczający odpowiada finansowo w pełnej wysokości za szkody z tytułu utraty, zniszczenia

  wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego
  użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

  11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia
  dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z
  naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu
  wypożyczonego sprzętu.

  12. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz
  wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

  13. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów
  rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w Sklepie.

  14. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić
  Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia.
  Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji
  Sklepu.

  14a. W przypadku akceptacji przez Sklep, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu

  skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie
  wypożyczenia cennika.

  14b. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, przy
  jednoczesnym braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Sklep,
  Sklep naliczy karę umowną w wysokości trzykrotności ceny wypożyczenia za każdy
  dzień przedłużenia. Zapłata kary umownej, nie wyłącza możliwości dochodzenia
  odszkodowania przez FHJS na zasadach ogólnych. Niezależnie od powyższego sprawa może
  zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia
  przestępstwa przywłaszczenia.

  Brak w magazynie

  Powiadom mnie kiedy produkt będzie dostępny

  SKU: 531 Kategoria:

  Alko Spot